להגשת מועמדות

טופס המלצה

למילוי על ידי הממליצים
הוראות למילוי הטופס:
לפני מילוי הטופס אנא קראו את ההנחיות הבאות לצורך מענה מלא ומיטבי על השאלות:
- מומלץ לקרוא את כל השאלון לפני כתיבת התשובות כדי להבין את מבנהו ואת חלקיו השונים. חשוב לשים לב לקטגוריה שהשאלה נמצאת בה ולענות בהתאם לנושא שהשאלה נמצאת בו.
- כדאי לנסות לענות תשובות מפורטות ככל האפשר. העמקת היכרותנו עם המועמד/ת תתאפשר באמצעות התיאורים והדוגמאות שיינתנו.
- אין לחזור על אותן דוגמאות בשאלות שונות.
התשובות אמורות להציג צדדים שונים בעבודת המועמד/ת ולאפשר לוועדה להתרשם מפועלו/ה המגוון.
המלצות נוספות:
- יש למלא את הטופס בפעם אחת מתחילתו ועד סופו. אין אפשרות למלא את הטופס בחלקו ולשמור אותו להמשך מילויו.
- אם ברצונך למלא את הטופס בשלבים, המלצתנו היא לכתוב את התשובות במסמך 'וורד' ולהזין אותן לטופס הרצ"ב רק בסיום כתיבתן.
- לא ניתן לתקן או להוסיף פרטים לאחר שליחת הטופס. 
פרטי המועמד/ת
ממליצ/ה ראשי/ת
כאן יש למלא את הפרטים האישיים של ממלא/ת הטופס
ממליצ/ה נוסף/ת
כאן יש למלא את הפרטים האישיים של ממליצ/ה נוספ/ת
שאלות כלליות
שאלות בנושא דרכי הוראה
שאלות בנושא יזמות בכיתה
שאלות בנושא השפעה על קהילת בית הספר
השפעה על הקהילה הרחבה
הערות נוספות
על טופס המלצה זו חתומים:
הממליצ/ה הראשי/ת:
ממליצ/ה נוספ/ת:
תודה על מילוי הטופס.
אנו מזכירים שכעת יש לפנות למורה המעומד/ת ולבקש ממנו למלא ולשלוח את טופס הפרטים האישיים.
שליחת שני הטפסים היא חובה ובלעדיה לא נוכל להעמיד את המורה כמועמד/ת לפרס.
לטופס פרטים אישיים
אחד הפרטים חסרים. יש לעבור על הטופס ולוודא שכל שדות החובה מלאים.